Ouderparticipatie

Beste ouders,

Onze school is een school van ouders . Zij moeten kunnen meevoelen , meewerken en   meedenken om de stabiliteit en continuïteit die een school nodig heeft mee gestalte te geven. We willen jullie ook langs deze weg graag op de hoogte brengen van het netwerk dat uitgebouwd wordt op deze school om ouders in de schoolwerking te betrekken.

Op school vinden vele activiteiten plaats, daarom kiezen we voor een structurele samenwerking met een goed geregeld informatiekanaal, hetgeen zeer belangrijk is, met name de ouderraad. De ouderraad en de werkgroepen staan open voor ouders en team.

De ouderraad bestaat uit ouders, teamleden en directie. Samen vormen ze een denktank om het democratisch , coöperatief en sociaal leven op school uit te bouwen en vorm te geven. Ouders, school , bestuur en omgeving maken in goede samenwerking uit waar ieders verantwoordelijkheden en taken dienen te liggen, rekening houdend met wensen en verlangens, mogelijkheden en onmogelijkheden van alle betrokkenen.

Het vergt een engagement dat loopt over een burgerlijk jaar met een aanwezigheid op de vergaderingen . De vergaderdata worden op voorhand in de “ Nota” aangekondigd en de agendapunten kunnen aan de voorzitter of directie doorgespeeld worden. De vergaderingen van de ouderraad hebben een open karakter , zodat geïnteresseerden steeds kunnen deelnemen of indien je zelf in de ouderraad wil brengen je steeds welkom bent; De verslagen van de ouderraad zijn steeds ter inzage in het secretariaat , of bij de teamleden in hun klas , of andere ouderraadsleden...

De praktische organisatie van de Notelaar is, zoals jullie kunnen zien, voor een groot deel in handen van vrijwilligers. Zonder de inzet van ouders en andere medewerkers, zijn waardevolle projecten dikwijls niet haalbaar. De pedagogische werking van de school is één been, het participeren van ouders/vrijwilligers aan de opbouw van de school is het tweede been. Beide zijn belangrijk om de school binnen het kader van ons pedagogisch project te laten groeien.